Zarząd Powiatu w Chełmie z absolutorium za 2023 rok
Rada Powiatu w Chełmie przyznała absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu na 2023 rok. W trakcie III sesji Rady Powiatu, zorganizowanej 26 czerwca, radni jednogłośnie poparli działania zarządu, wyrażając tym samym zaufanie do jego pracy.

Debata nad Raportem o stanie powiatu za 2023 rok

Podczas sesji radni oraz mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z Raportem o stanie powiatu za 2023 rok. Dokument ten jest corocznym podsumowaniem działalności powiatu, uwzględniającym realizowane polityki, programy, strategie oraz uchwały Rady Powiatu. Raport stanowi kluczowy element w ocenie działań Zarządu Powiatu, umożliwiając radnym i mieszkańcom zgłaszanie uwag oraz propozycji, które mogą wpłynąć na dalszą pracę zarządu.

Warto podkreślić, że raport ten jest nie tylko formalnym dokumentem, ale również narzędziem dialogu między władzami powiatu a jego mieszkańcami. Świadczy to o otwartości zarządu na konstruktywną krytykę oraz chęci doskonalenia swojej pracy.

Przyznanie wotum zaufania Zarządowi Powiatu

Po zakończeniu debaty nad raportem, radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2023 rok. Większość radnych wyraziła swoje poparcie, co świadczy o zadowoleniu z dotychczasowych działań zarządu. Wotum zaufania jest symbolicznym wyrazem aprobaty dla zarządu i jego polityki, a także potwierdzeniem, że radni ufają w jego dalsze działania.

Podczas głosowania radni podkreślali znaczenie transparentności i otwartości zarządu, które przyczyniły się do zdobycia zaufania zarówno radnych, jak i mieszkańców powiatu.

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Po debacie nad raportem i głosowaniu nad wotum zaufania, radni przystąpili do kolejnego kluczowego punktu sesji – głosowania nad absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Przed głosowaniem radni wysłuchali szczegółowego sprawozdania finansowego, które przedstawiło realizację budżetu w minionym roku.

Większość radnych zdecydowała o przyznaniu absolutorium, co jest formalnym potwierdzeniem prawidłowego zarządzania finansami powiatu. Przyznanie absolutorium jest nie tylko dowodem skuteczności zarządu, ale również jego odpowiedzialności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Podczas dyskusji nad sprawozdaniem finansowym, radni zwracali uwagę na efektywność działań zarządu oraz jego umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami finansowymi. Absolutorium jest zatem zasłużonym uznaniem dla całego zespołu zarządu za ich pracę w minionym roku.

Decyzje podjęte podczas III sesji Rady Powiatu w Chełmie są istotnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju powiatu. Wyrażone zaufanie i przyznane absolutorium stanowią mocny fundament dla przyszłych działań zarządu, który zyskał poparcie zarówno radnych, jak i mieszkańców.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Chełmie