Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

Dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 100, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu w Chełmie.

Proponowany porządek obrad znajduje się w rozwinięciu

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie Powiatu Chełmskiego za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Chełmie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z działań podejmowanych na terenie Powiatu Chełmskiego w roku 2019.
 9. Informacja z działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za 2019 rok.
 10. Ocena realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022" za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawiezamiaru likwidacji  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rejowcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dubience z Zespołu Szkół w Dubience.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dubience wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubiencew Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pławanicach.
 14. Raport o stanie Powiatu Chełmskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Chełmie.
 16. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2019 rok.
 17. Przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu za 2019 rok.
 18. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 19. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 20. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Chełmie z wykonania budżetu za 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową  Nr 1809L Gminie Siedliszcze.
 26. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 27. Wnioski komisji.
 28. Komunikaty Przewodniczącego.
 29. Zakończenie obrad sesji.