Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

Starosta Chełmski

na podstawie art. 24a ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.)

informuje,

że w terminie od 13.10.2021 r. do 03.11.2021 r. w godzinach od 900 – 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1, pokój nr 246 (II piętro), zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 060314_2 Żmudź, powiat chełmski, województwo lubelskie.

Projekt modernizacji opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i uzgodniony w dniu 30.01.2017 r. przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Starosta Chełmski

/-/ Piotr Deniszczuk


Powiat Chełm: Informacja Starosty Chełmskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 060314_2 Żmudź