Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Chełm

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 12 00 w sali 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie
odbędzie się
VIII sesja Rady Powiatu w Chełmie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Zatwierdzenie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5.    Informacja z działalności Zarządu Powiatu.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Wręczenie zaświadczenia o wyborze.

8.    Złożenie ślubowania przez Pana Andrzeja Dzirbę.

9.    Informacja o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie Powiatu Chełmskiego za 2018 rok.

10.Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie za 2018 rok.

11.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2018 roku.

12.Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Chełmie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z działań podejmowanych na terenie Powiatu Chełmskiego w roku 2018.

13.Raport o stanie Powiatu Chełmskiego.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Chełmie.

15.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

16.Przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu za 2018 rok.

17.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

18.Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

19.Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Chełmie z wykonania budżetu za 2018 rok.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej.

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

24.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Nowiny gmina Chełm.

25.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

26.Wnioski komisji.

27.Komunikaty Przewodniczącego.

28.Wnioski i oświadczenia radnych.

29.Zakończenie obrad sesji.