Do dnia 31 maja Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Raport o stanie Powiatu Chełmskiego został przyjęty Uchwałą Nr 78/2019 Zarządu Powiatu
w Chełmie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Chełmskiego
.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Do pobrania:

  1. RAPORT O STANIE POWIATU CHELMSKIEGO.
  2. ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU CHEŁMSKIEGO.
  3. Informacja dla biorącego udział  w debacie -RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2018
  4. Informacja dla osób popierających udział mieszkańca w debacie -RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2018